Travel Information

How to get to Novocherkassk and University.

Bus #800 (Novocherkassk train station — “Platov” Airport)

From Novocherkassk — to “Platov” Airport From “Platov” airport —
to Novocherkassk
6-10 7-00
7-15 8-10
7-50 8-35
9-05 9-50
9-20 11-20
10-35 12-15
14-30 15-45
15-30 17-05
17-00 17-50
18-00 19-20
18-50 20-10
20-35 21-30